ประวัติสำนัก

 

 
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)  เดิมเคยเป็นป่าไม้ภาคมาก่อน คือได้จัดตั้งเป็นป่าไม้ภาคมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2438 มีจังหวัดในเขตควบคุม 9  จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย และกาฬสินธุ์   ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงส่วนราชการใหม่ กำหนดให้งานราชการทางด้านวิชาการเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ขึ้นตรงต่อกรมป่าไม้ และได้เปลี่ยนแปลงหน่วยราชการ “ป่าไม้ภาค” เป็น “ป่าไม้เขต” และเรียกพนักงานป่าไม้ผู้ควบคุมว่า “เจ้าพนักงานป่าไม้เขต” ดังนั้นป่าไม้ภาคอุดรธานี จึงเปลี่ยนเป็น ป่าไม้เขตอุดรธานี โดยยังมีจังหวัดในเขตควบคุม 9 จังหวัดตามเดิม
         สถานที่ตั้งที่ทำการหรือสำนักงานป่าไม้เขตในระยะแรกตามหลักฐานเท่าที่ทราบปรากฏว่า ได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ย้ายมา จัดตั้งที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2490  โดยซื้ออาคารบ้านไม้พร้อมที่ดินของ  พ.ต.ท.ประเสริฐ อยู่ประเสริฐ  นายแพทย์ประจำสถานีตำรวจภูธร จังหวัดอุดรธานี ในราคา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจาก ร.ต.อ.คำ ชินวิถี รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน ซึ่งใช้เป็นที่ก่อตั้งที่ทำการต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2536
 
       ปี พ.ศ. 2495 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2495 ให้ประกาศยุบเลิกป่าไม้เขตเดิม 12 เขต แล้วจัดตั้งใหม่เป็น 21 เขต ป่าไม้เขตอุดรธานีได้ถูกแบ่งแยกจังหวัดในเขตควบคุมไปขึ้นกับป่าไม้เขตขอนแก่น 4 จังหวัด คงเหลือจังหวัดในเขตควบคุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร และนครพนม สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้เขตนั้น ต่อมาใช้เรียกเพียงป่าไม้เขต และแต่เดิมเคยให้ใช้คำว่า “ที่ทำการป่าไม้เขต” ก็ให้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานป่าไม้เขต” (เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2518)
 
       ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารโดยยกฐานะจากอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม ขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหาร ทำให้สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี  มีจังหวัดในเขตควบคุม 6 จังหวัดและต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยยกฐานะจากอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนองบัวลำภู จึงทำให้สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานีมีจังหวัดในเขตควบคุม 7 จังหวัดคือ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
 
       ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ตามนัยของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีกระทรวงและส่วนราชการมีฐานะเป็นกระทรวง รวมทั้งสิ้น 20 กระทรวงและมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ได้มีการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการและลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการในส่วนของกรมป่าไม้บางส่วนมาเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานีโอนมาสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนเป็น “สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10 ” และมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร และนครพนมโดยจังหวัดมุกดาหารไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8 (อุบลราชธานี)
 
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ได้กำหนดหน่วยงานภายใน และหน้าที่ความ รับผิดชอบของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ” และมีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5 จังหวัดคือ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร และนครพนม โดยจังหวัดเลยไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
 
   สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่ เลขที่ 79 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวััดอุดรธาน ี เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 3 ไร่ 90.20 ตารางวา ( เดิมเ็ป็นบ้านพักข้าราชการกรมป่าไม ้) โดยย้ายจากสำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี แห่งเดิม เมื่อ พ.ศ.2537